اول کودکان
کمپين بين المللی در دفاع از حقوق کودکان

 Children First, International Campaign for Children's Rights

 اتصالات کنفرانس ها نشریات دفتر مرکزی  هیئت امنا اول کودکان صفحه اول 
تماس با اول کودکان آرشیو عکس آرشیو سایت مقاله و سخنرانی  اسناد تلویزیون اول کودکان    

تلویزیون اول کودکان روزهای جمعه و یکشنبه به مدت نیم ساعت از ساعت 9.30 تا 10شب برنامه خود را پخش میکند

برنامه هفتگی تلویزیون اول کودکان

مجرى برنامه: ثريا شهابى

: در اين برنامه مى بينيم

        ثريا شهابى  

 

مجرى برنامه: ثريا شهابى

  :در اين برنامه مى بينيم

 گفتگو با شيوا محبوبى در رابطه با ممنوعيت حجاب کودکان و ممنوعيت تحصيل براى کودکان افغانى   ●

  معرفى اول کودکان و کمپين هاى آن 

 

مجرى برنامه: ثريا شهابى

   : در اين برنامه مى بينيم

  معرفى نشريات اول کودکان، اول کودکان هفتگى و آبى   

 گفتگو با کريم شاه محمدى در رابطه با سمينار ممنوعيت سمبلهاى مذهبى در مدارس در استکهلم  

    بحثى در رابطه با ممنوعيت ختنه کودکان، اعم از دختر و پسر

 

مجرى برنامه: ثريا شهابى

 : در اين برنامه مى بينيم

 معرفى نشريه اول کودکان هفتگى  

  بحثى پيرامون تجارت سکس در جهان و ايران، علل و راه حل

مجرى برنامه: ثريا شهابى

 : در اين برنامه مى بينيم    

  معرفى نشريه اول کودکان هفتگى

 گفتگو با امير توکلى سردبير نشريه اول کودکان در رابطه با نشريه و تجارت سکس کودکان در جهان

      پاسخ به نامه هاى رسيده  

 

مجرى برنامه: ثريا شهابى

  : در اين برنامه مى بينيم         

   بحثى پيرامون خشونت عليه کودکان   

 

مجرى برنامه: ثريا شهابى

  :در اين برنامه مى بينيم

   بحث در رابطه با ازدواج يک دختر بچه ۶ ساله با يک پسر بچه ۱۲ ساله  

 پاسخ به چند نامه رسيده  

 

مجرى برنامه: ثريا شهابى

  : در اين برنامه مى بينيم

 

   گفتگو با سياوش مدرسى در رابطه با کودکان خيابانى 

      نمايش يک اسلايد شو در رابطه با کودکان خيابانى  

 

مجرى برنامه: ثريا شهابى

:در اين برنامه مى بينيم

        بحث پيرامون خشونت عليه کودکان و تنبيه کودکان  

 

مجرى برنامه: ثريا شهابى

:در اين برنامه مى بينيم

   مصاحبه با مهرنوش موسوى در رابطه با کمپين گل رز 

 

 مجرى برنامه: ثريا شهابى

 : در اين برنامه مى بينيم

   بحث پيرامون خشونت در روابط خانوادگى نسبت به کودکان  

   گفتگو با کاظم نيکخواه - آيا تنبيه يک روش تربيتى است يا نه؟ 

 

Download The Latest Windows Media Player

Admin. site :  keyvan azari