اول کودکان
کمپين بين المللی در دفاع از حقوق کودکان

 Children First, International Campaign for Children's Rights

 اتصالات کنفرانس ها نشریات دفتر مرکزی  هیئت امنا اول کودکان صفحه اول 
تماس با اول کودکان آرشیو عکس آرشیو سایت مقاله و سخنرانی  اسناد تلویزیون اول کودکان    

اهداف

اول کودکان

برنامه ای از 

 Childrenfirst

شما را به ديدن برنامه هاى اول کودکان دعوت مى کنيم

 

این برنامه ها از طریق اینترنت هم قابل دسرسی است

تلويزيون اول کودکان، صدا و تصوير کودکان است. اين تلویزيونى در خدمت کودکان است. ابزارى براى تغيير جامعه، خانواده، قوانين، مدرسه، فرهنگ و محيط رشد و پرروش، در جهت منافع کودکان است. اين تلويزيون، وسيله اى براى شناساندن حقوق کودکان و رساندن صداى اعتراض آنها                                                                                                                            است. کيفرخواست همه کودکان در آن پخش خواهد شد

اول کودکان تريبونى است براى به چالش کشاندن افکار و عقايد خرافى، سنتى، باورهاى عقب مانده، مذهبى و ارتجاعى در مورد رابطه دولت، جامعه، بزرگسالان و اوليا و سرپرستان با کودکان! در برنامه هاى اين تلويزيون بعلاوه کمپين هاى سازمان اول کودکان در دفاع از حقوق گروه هاى                             مختلف کودکان، منعکس خواهد شد. اول کودکان رسانه و تلويزيونى باز و همگانى است که تنها تعهد آن دفاع از حقوق کودکان است

شما را به ديدن آن دعوت ميکنيم

دفتر مرکزی اول کودکان

تلفن:       79813431018 -0044
آدرسهای تماس
 
CF, BM Box 1919
London WC1N3XX
England

 E- mails:   avalkodakan@yahoo.co.ku

                  soraya_shahabi@yahoo.com                  

                 www.childrenfiersinternational.org  

 

Admin. site :  keyvan azari