اول کودکان

کمپين بين المللى دفاع از حقوق کودکان

 Children First, International Campaign for Children's Rights
-----------------------------------------------------------------------------------------------

اول کودکان

ساختار (Structure)

٢٩ ژانويه ٢٠٠٠

٭ اول کودکان - که در ادامه اين سند و اسناد بعدى به اختصار CF هم ناميده مى شود- کمپينى بين المللى است که تلاش دارد دامنه فعاليت هايش را به تعداد هرچه بيشترى از کشورهاى و جوامع گسترش دهد.

٭ اول کودکان توسط رئيس آن (Chairperson) اداره مى شود. رئيس مسئول هدايت فعاليت سراسرى و هماهنگى فعاليت هاى محلى است.

٭ رئيس CF توسط هيات موسس آن براى يک دوره دوساله برگزيده مى شود.

٭ رئيس CF براى اداره، هدايت و هماهنگ کردن فعاليت هاى آن، دفتر مرکزى CF را تاسيس و اعضا آن را انتخاب مى کند.

٭ اول کودکان با تاسيس دفاتر محلى در کشورها و شهرهاى مختلف، شبکه اعضا و فعالين خود را در محل سازمان مى دهد.

٭ دفاتر محلى داراى آدرس پستى، تلفن و فاکس و اى ميل هستند و توسط مسئول دفتر اداره مى شوند.

٭ دفاتر محلى در نشست هاى خود با فعالين، اولويت هاى کار محلى خود را تعيين مى کنند، براى پيشبرد آن آرايش لازم را به خود مى دهند و کميسيون ها و کميته ها و جمع هاى مورد نياز را سازمان مى دهند.

٭ برنامه هاى عمل دوره اى دفاتر و فراخوان هاى اصلى آنها بايد به تائيد دفتر مرکزى برسد.

٭ بعنوان يک قاعده عمومى تمام فعالين اول کودکان، به استثنا معدودى مسئولين تمام وقت، داوطلبانه کار مى کنند.

٭ تبصره:

١- جزئيات بيشتر مربوط به نشستها و مکانيسم هاى اجراى اين سند بعدا و در اسناد ديگرى تعريف مى شوند.

٢- در هرمقطعى بنا به نياز فعاليت هاى اول کودکان مواد اين سند ميتواند جرح و تعديل شود.

----------------------------------------------

٭ توضيح حاشيه سند:

ثريا شهابى توسط هيئت موسس بعنوان رئيس اول کودکان از تاريخ اين سند براى مدت دو سال انتخاب شد.