پيام ثريا شهابى، رئيس اول کودکان

به شرکت کنندگان در مراسم روز جهانى کودک در سنندج

١٦ مهر ١٣٨٣

دوستان

مايه افتخار من است که اين امکان را پيدا کرده ام که امروز به مناسبت روز جهانى کودک با شما صحبتى داشته باشم.

صحبت در مورد کودکان، شرايط زندگى و رشد و پرورش آنها، دفاع از حقوق آنها و بستن پيمان مجدد و هرروزه براى ايجاد دنيايى فارغ از کودک آزارى و براى جهانى سرشار از رفاه و آسايش براى همه کودکان، آن بند مشترکى است که همه ما را، از ايران و افريقا، تا آسيا و اروپا، بهم متصل نگاه ميدارد. اين اتحاد که براساس تعهد مشترک براى تغيير جهان در راستاى منافع کودکان شکل ميگيرد، به همه ما در کار تغيير جهنمى که سرمايه دارى براى کودکان ساخته است، اميد ميدهد! و من احساس افتخار ميکنم که خود را در کنار شما جزئى از اين تلاش ببينم.

دوستان!

صحبت از بى حقوقى و تراژدى زندگى کودکان اين شهروندان آسيپ پذير، پايانى ندارد. اين را همه ما ميدانيم. ميدانيم که امروز جهان صحنه هولناک ترين شکل کودک آزارى است. از قتل و کشتار دستجمعى آنها در روسيه تا قتل هاى زنجيره اى آنها در ايران، از مرگ و مير ميليونى آنها به خاطر عدم دسترسى به داروى ايدز تا استثمار وحشيانه آنها در کوره پزخانه ها، از فحشا و سواستفاده جنسى از آنها از سنين ٣ و ٥ سالگى تا اخراج و بيرون کردن آنها از کشور، از پوشاندن آنها در حجاب تا فرستادن آنها برروى ميادين مين، جلوه هايى از جهنمى است که سازندگان جوامع نابرابر موجود براى کودکان ساخته اند. جهنمى که هر روز با نشان دادن گوشه اى از قدرت کشتار و تخريب آن، ميخواهند به باور همگان تزريق کنند که سهم بخش عظيمى از مردم جهان با کودکانشان همين است که ميبينيد! ميخواهند بگويند که اگر «متاسف» هم باشيم، اين وضعيت «اجتناب ناپذير» است. ميخواهند القا کنند که خشونت و مرگ و مير کودکان بهر رو بخشى از زندگى جهان معاصر است. ميخواهند با نمايش بى حقوقى کودک به جامعه الغا کنند که جز تسليم و پذيرفتن اين مصائب بعنوان واقعيات، کارى از آن ساخته نيست. و ما مى بايست اعلام کنيم که اين جهنم اجتناب پذير است. ساخته دست بشر متمدن است، محصول جامعه اى است که بر اساس بى حقوقى اکثريت و برمبناى نابرابرى ساخته شده است. و توسط مردم هم ميتواند در راستاى منافع کودکان از بنياد تغيير کند.

در مقابل تصوير نابود کننده اى که صاحبان قدرت هرروز از کودکان ميدهند و تصاوير دهشتناکى که رسانه هاى مافيايى هر روز در مقابل چشمان جهانيان قرار ميدهند، ما ميتوانيم با توقعات بالايمان براى زندگى کودکان، سدى بسازيم. آنها تلاش ميکنند که به اين ترتيب جامعه را به کودک آزارى و خشونت نسبت به کودکان عادت دهند. ميخواهند جامعه را نسبت به چنين درد عظيمى بى حس کنند! ما بايد در مقابل آن بايستيم! و اجازه ندهيم به بهانه وجود ابعاد وحشتاک بى حقوقى کودک، سهم آنها از يک زندگى انسانى شاد و مرفه را ميليمترى کنند! يک راه اعتراض و مبارزه، پايدارى در دفاع از حقوق بى چون و چراى کودکان و پيمان بستن براى متحقق کردن آنها است.

بيائيد امسال روز جهانى کودک را با معرفى حقوق جهانشمول آنها، برگزار کنيم. اين حقوق را در مقابل ابعاد عظيم نقض حقوق کودک در ايران و پاکستان و هندوستان و تايلند و برزيل قرار دهيم! و اعلام کنيم که:

حقوق کودکان جهانشمول است

حقوق کودک بايد مقدم بر هر چيز در جامعه باشد

کودکان مستقل از جنسيت، موقعيت خانوادگى، ملى، قومى، مذهبى، طبقاتى بايد همه به يکسان از يک زندگى شاد، مرفه و انسانى برخوردار شوند

خشونت جسمى و روانى در حق کودکان، جرم جنايى است

محروم کردن کودکان از تحصيل، بهداشت، تغديه مناسب، مسکن مناسب ممنوع است

زندگى شاد، امن و خلاق حق مسلم کودکان است

مسکن تغديه بهداشت و رفاه براى همه کودکان

ممنوعيت خشونت جسمى و روانى کودکان

مدارس بايد سکولار باشد و کودکان از تعرض مذهب مصون

زنده باد روز جهانى کودک

زنده باد زندگى شاد و مرفه و انسانى براى همه کودکان جهان

Tel: 44-798 134 3101

avalkodakan@yahoo.co.uk

www.childrenfirstinternational.org