اول کودکان
کمپين بين المللى دفاع از حقوق کودکان

 Children First,
International Campaign for Children's Rights

-----------------------------------------------------------------------------------------------

يک فاجعه انسانى ديگر

آمار غير رسمى ٢٠٠٠ هزار کودک و آمار رسمى ٥٠٠ کودک ربوده شده بعد از فاجعه زلزله بم را اعلام ميکند!

"روزنامه شرق منتشره در ايران"

اين درحالى است که آقاى راه چمنى رئيس سازمان بهزيستى که طبق همين قوانين جارى اسلامى مسئوليت حفاظت از اين کودکان را بر عهده دارند اعلام ميکنند که افراد بى‌سرپرست تحت قيموميت دادستان کل کشور هستند و تنها مدعى‌العموم و دادستان مى‌توانند اين قيموميت را به کسى واگذار کنند و آقاى نبى‌الله عشقى مدير کل دفتر امور شبه خانواده سازمان بهزيستى در مصاحبه با روزنامه شرق اعلام مى‌کند که "مواردى ديده شده است که پس از سپردن کودکان به خانواده‌ها آنها خريد و فروش شده‌اند و يا در بيمارستانها بسترى و کليه‌هايشان درآمده و فروخته شده‌است"جان کلام اين است که کودکان نجات يافته از زلزله دهشتناک بم بازهم طعمه بازار حريص سود آورى حاکم بر جامعه ايران شده‌اند. سران دولت جمهورى اسلامى و مشخصاً سازمان بهزيستى و سپاه پاسداران که رسماً مسئوليت رسيدگى به زلزله زدگان بم را بر عهده دارند مسئول مستقيم اين فاجعه انسانى هستند.دولت جمهورى اسلامى با پيش کشيدن قوانين ضد کودک حاکم بر جامعه حتى تلاش امدادگران و بنيادهاى مردمى حمايت از کودکان را بلوکه کرده است و امکان هميارى مردمى در اين زمينه را کاملاً مسدود کرده است.در زمانى که خود مسئولين حکومت اعلام ميکنند که در بيمارستانها رسماً کودکان مثله ميشوند و اعضاى بدنشان بفروش ميرسد، صحبت از باندهاى غير رسمى سو استفاده از کودکان ياوه‌اى بيش نيست. اينها رسماً اعلام ميکنند که در بيمارستانهاى تحت نظارت خودشان و در روز روشن اين تبهکارى هولناک اتفاق مى‌افتد.دولت جمهورى اسلامى مسئول مستقيم اين فاجعه انسانى است و بايد به‌همين عنوان مسئولين آن محاکمه و پاسخگو باشند.دفتر ايران اول کودکان تمام انسانهاى آزاديخواه و بنيادهاى حامى کودک و حقوق بشر را فرا ميخواند که براى نجات جان اين کودکان راساً وارد عمل شوند و اجازه ندهند که بازماندگان کوچک اين فاجعه عظيم انسانى بيش از اين طعمه باندهاى تبهکار کودک ربائى و سيستم کودک ستيز حاکم بر ايران شوند.سازمان بهزيستى و مسئولين جمهورى اسلامى موظف‌اند که در اسرع وقت ليست کامل کليه کودکان بى‌سرپرست را به مراجع بين‌المللى اعلام کنند.فورى‌ترين تلاش ما اين است که امکانات زيستى و امنيتى و رشد و پرورش اين کودکان را با بالاترين استانداردهاى بين‌المللى فراهم آوريم.نسبت به اين فاجعه سکوت نکنيد و براى کسب اطلاع بيشتر و نجات جان کودکان در اين زمينه با ما تماس بگيريد.

سياوش مدرسى

رئيس دفتر ايران اول کودکان

١٠ ژانويه ٢٠٠٤

اطلاعات تماس با دفتر ايران اول کودکان،:

تلفن: ٩٢٥ ٤٦ ٣٨ ١٧٢ (٠) ٤٩

اى ميل: siamodarresi@yahoo.de

www.childrenfirstinternational.org