دفتر اول کودکان هلند تشکيل شد

دفتر اول کودکان هلند در تاريخ نهم آوريل ٢٠٠٤ تشکيل شد. اين دفتر کار خود را با بررسى وضعيت کودکان پناهنده در هلند، آغاز کرد.

با دفتر اول کودکان هلند ميتوانيد از طريق مسئول اين دفتر، سروش ابراهيمى با آدرس هاى زير اين اطلاعيه تماس بگيريد.

دفتر مرکزى اول کودکان از طرف همه فعالين اول کودکان، براى سروش ابراهيمى و ساير فعالين دفاع از حقوق کودکان در دفتر هلند، آرزوى موفقيت ميکند.

آدرس هاى تماس با دفتر هلند؛

Nederland

Sorosh Ebrahimi

Tel : 31-645566758

email: childrenfirs_nl@yahoo.com

دفتر مرکزى اول کودکان

           ٢٠٠٤  ١٦آوريل