کودکان ايران و سال نو

بهار ٨٣، سال نو فرارسيده است. نوروز براى همه عليرغم خروارها مشکلات و گرفتارى پيام آور شادى و نشاط، ديد وبازديد، لباس نو و قشنگ پوشيدن، و عيدى دادن و عيدى گرفتن است. هر اندازه بزرگسالان به خاطر فقر و فشار مالى برگزارى عيد برايشان دور ديگرى از فشار باشد، براى بچه ها مژده شادى است. شادى کودکان مرز نمى شناسد. اگر دنياى زمينى، فقر و ندارى، حکومت شادى ستيز و کودک کش، آن را محدود کند، دنياى تخيل کودکانه آزادانه به پرواز درميآيد تا به توقعات بى انتهاى کودکانه براى شادى و رفاه جواب بگويد. دنيايى که در آن همه شاهزاده و ستاره اند. دنيايى که در آن منطق کور و غير انسانى جهان ساخته بزرگسالان و صاحبان قدرت، با يک اراده کودک محو ميشود و به جاى آن دنيايى که در آن دريايى از امکانات، رفاه، قدرت، اراده و ميل حاکم است جايگزين ميشود. در اين دنيا، هر غير ممکنى ممکن ميشود. قوانين و نشدن هاى جامعه و خانواده، مثل قوانين فيزيک، به ميل و اراده کودک تغيير ميکند. بعکس دنياى واقعى که همه چيز را از کنترل کودک، به خاطر کوچک بودنش، خارج ميکند، در اين دنيا همه چيز تحت کنترل اين انسان کوچک است! گويى اين خصلت پايه اى و منطق مقاومت انسان در مقابل محدوديت و نقض آزادى اش است! شايد اين نمايش ادعاى درستى است که ميگويد، انسان دنياى خود را ميسازد!

اما امسال ميليونها کودک با دنياى بلندپروازشان، در حالى در ايران پا به سال جديد ميگذارند که ابعاد ققر و ندارى خانواده، حفقان مذهبى و اسلامى و تبعيض به اندازه اى است که کمر بسيارى از خانواده هايشان را شکسته است. بى سرپرستى ميلونها کودک و رها بودنشان در جامعه اى که سازندگانش و حاکمين اسلاميش، در آن مسابقه توحش عليه انسانيت برپا کرده اند، مشخصه جامعه امروز ايران است. کودکان اين جامعه برمتن سوتغديه، محروميت از تحصيل، خيابانى بودن، کودکان کار شدن، اعتياد را تجربه کردن، چون بردگان مورد معامله و خريد و فروش قرار گرفتن، به فحشا کشانده شدن، در باند هاى مافياى همه گونه سواستفاده گرفتار بودن، و در زندانها و موسسات دولتى زير دست مربيان و ناجيان شکنجه شدن، سال نو را جشن ميگيرند. اين دنياى زمينى اکثريت عظيم کودکان ايران است. آنهايى که در شرايط نسبتا متعارفى در خانواده متعارفى زندگى ميکنند، شانسى نصيب شان شده است.

اما امسال در آستانه سال نو، جامعه رنگ ديگرى دارد. رنگ تلاش براى تغيير جامعه غير انسانى و کودک ستيز ايران. جامعه رنگ تغيير اساسى و بنيادينى به خود گرفته است. گردان دفاع از حق کودکان ميليونى است. مردم ايران، ميليونها پدر و مادر، خواهر و برادر، بپا خواسته اند تا از جمله دنياى زمينى و جهنمى کودکان در ايران را تغيير دهند. آن را به خاطر کودکان تغيير دهند. مردم در آستانه سال جديد نويد مى دهند که عاملين تباهى عظيم کودکان در ايران را از صحنه زندگى آنها خارج کنند. دارند آنها را خارج ميکنند. جوانان، دانشجويان، معلمين، پرستاران، کارگران، زنان، همه و همه، در حال معمارى جامعه آينده و خراب کردن بناى جامعه کودک ستيز موجود اند. گويى در سال نو بزرگسالان در پاسخ به نيازهاى دنياى پرتوقع و انسانى کودکان، عزم کرده اند که کار حکومتى که برپايه نقض حقوق کودک شکل گفته است و بيست و پنچ سال است که دو نسل از کودکان جامعه را به تباهى کشانده است، يکسره کنند و نورزر امسال را به روزى نو و سالى نو براى برآورده کردن خواستهاى کودکان تبديل کنند

سال نو و تلاش براى احقاق حقوق انسانى کودکان

شاد و گرامى باد

از طرف اول کودکان

ثريا شهابى

 ٢٩اسفند ٨٢