اول کودکان

برنامه اى از childrenfirstint

شما را به ديدن برنامه هاى اول کودکان دعوت مى کنيم

اول کودکان، هفته اى دو روز، جمعه ها و يکشنبه ها، از ساعت ٣٠ : ٩ تا ١٠ شب به وقت تهران برنامه هاى خود را بر روى شبکه تلويزيونى کانال جديد، تل استار ١٢، پخش ميکند. اين برنامه ها همزمان در اروپا هم پخش ميشود.

اين برنامه ها بزودى از طريق اينترنت در دسترس همگان قرار خواهد گرفت

تلويزيون اول کودکان، صدا و تصوير کودکان است. اين تلوزيونى در خدمت کودکان است. ابزارى براى تغيير جامعه، خانواده، قوانين، مدرسه، فرهنگ و محيط رشد و پرروش، در جهت منافع کودکان است. اين تلويزيون، وسيله اى براى شناساندن حقوق کودکان و رساندن صداى اعتراض آنها است. کيفرخواست همه کودکان در آن پخش خواهد شد. اول کودکان تريبونى است براى به چالش کشاندن افکار و عقايد خرافى، سنتى، باورهاى عقب مانده، مذهبى و ارتجاعى در مورد رابطه دولت، جامعه، بزرگسالان و اوليا و سرپرستان با کودکان! در برنامه هاى اين تلويزيون بعلاوه کمپين هاى سازمان اول کودکان در دفاع از حقوق گروه هاى مختلف کودکان، منعکس خواهد شد. اول کودکان رسانه و تلويزيونى باز و همگانى است که تنها تعهد آن دفاع از حقوق کودکان است.

شما را به ديدن آن دعوت ميکنيم.

دفتر مرکزى اول کودکان

تلفن : ١٨ ٣١٠ ١٣٤ ٧٩٨ (٤٤)

آدرس هاى تماس

CF, BM Box 1919

London WC1N3XX

England

E-mails: avalkodakan@yahoo.co.uk

soraya_shahabi@yahoo.com

www.childrenfirstinternational.org