مبارزه براى حق کودک جهان شمول است!

تظاهرات و ميتينگ سنندج در دفاع از حقوق کودکان در عراق

٭-کودکان عراقى جنگ نميخواهند!

٭-جنگ نه، صلح، دوستى، آتش بس،

٭- جنگ نه، قطع جنگ،

٭-ما آرامش ميخواهيم،

,Stop the war No to war

به فراخوان انجمن حمايت از حقوق کودکان در کردستان در روز چهارشنبه ٢٠ فروردين (٩ آوريل) مادران، فرزندان، پدران و معلمين و جوانان آزاده شهر سنندج با سر دادان شعارهای بالا بر روى پالاکاردها به دفاع از حقوق کودکان در جنگ ضد انسانى عراق پرداختند.

اين بار مردم از محل کودکستانها با طى مسير ميدان آزادى، خيابان ششم بهمن با سردادان شعار و حمل پلاکارد در پارک استقلال در اميريه اجتماع کردند، فعالين مدافع حقوق کودک و جنبش ضد جنگ عليرغم ممانعت چندين باره مقامات جمهورى اسلامى از صدور مجوز تظاهرات از ضد جنگ اين بار موفق به برگزارى آکسيونهايشان شدند. در انتهاى آکسيون کودکى قطعنامه شش ماده‌اى ‌انجمن حمايت از حقوق کودکان در کردستان را در دفاع از حقوق کودکان و عليه جنگ خواند و به تصويب شرکت کنندگان در ميتينگ رساند.

گودکان اولين و بى‌پناه‌ترين قربانيان جنگ، فقر و نابسامانى‌هاى اجتماعى هستند. تصوير کودکان به قتل رسيده در عراق و اسرائيل و فلسطين، تصوير کودکان به کار گرفته شده در کارگاهها و فاحشه‌خانه‌ها و خايابانها خود به تنهايى سند محکوميت جامعه‌ايست که بر مبناى زور، ثروت و پول اداره ميشود.تصوير کودکان قطعه قطعه شده و زخمى در شهرهاى عراق گوياى عمق توحش اين به اصطلاح مبشرين دمکراسى و آزادى است، دولت‌هاى بوش و بلر منادى آزادى نيستند اينها مبشرين جنگ، بمباران و توحش در جهان هستند و اجساد در هم کوفته کودکان قرار است جزو سند قدرت نمايى اين اوباش عليه بشريت با افتخار در تايخ سياهشان ثبت شود.

در ايران حاميان راه حل بوش‌-‌بلر، طرفداران حکومت سلطنت مشروطه، سوداى به قدرت رسيدن از طريق راههايى شبيه آنچه که در عراق گذشت را دارند. دارودسته‌هاى ناسيوناليست کرد و فارس با هلهله به دنبال فراهم آوردن سناريو سياه براى جامعه ايران هستند. تظاهرات مردم ضد جنگ در سنندج پاسخ نه! به چنين راه‌هايى است.

رئيس دفتر اول کودکان ايران

سياوش مدرسى

٢٢ فروردين ١٣٨٢

١١ آوريل ٢٠٠٣