هفده هزار دانش آموز در خطر اخراج                                                                                                                                                                                                                                                  
مدارس اصفهان مجاز به ثبت نام از دانش آموزان افغانی نيستند                                                                                                                                                                                                              

اين دستورالعمل شامل اتباع افغانی داراى کارت اقامت و يا بدون کارت اقامت می شود
اداره کل امور اتباع و مهاجرين خارجی وزارت کشور سال ۱۳۸۳ را آخرين مهلت زمانی سکونت پناهندگان و آوارگان افغانی در ايران اعلام کرده بود

چهارشنبه ٢٠ خرداد ١٣٨٣ ۹ ژوئن ٢٠٠۴
اصفهان، خبرگزارى جمهورى اسلامی: مسوول آموزش ابتدايی سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: مدارس استان مجاز به ثبت نام از دانش آموزان افغانی نيستند.
"حسن اسماعيلی"روز چهارشنبه در گفت وگو با ايرنا افزود: اين دستورالعمل شامل اتباع افغانی داراى کارت اقامت و يا بدون کارت اقامت می شود.
وى گفت: اين دستورالعمل تنها در صورت ابلاغ بخشنامه اى جديد از سوى وزارت آموزش و پرورش مبنی بر ثبت نام اين گروه از دانش آموزان ملغی می شود.
وى اضافه کرد: هم اکنون حدود ۱۷ هزار دانش آموز افغانی در اصفهان وجود دارد که يازده هزار نفر از آنان در دوره ابتداى تحصيل می کنند.
حدود۱۰ درصد از مهاجرين افغانی ساکن ايران در استان اصفهان سکنی دارند.
پيش از اين اداره کل امور اتباع و مهاجرين خارجی وزارت کشور سال ۱۳۸۳ را آخرين مهلت زمانی سکونت پناهندگان و آوارگان افغانی در ايران اعلام کرده بود