٩ سالگى ١٠٠ ضربه شلاق! ١٤ سالگى ١٠٠ ضربه شلاق، ١٩ سالگى حکم اعدام!

عدالت اسلامی از هشت تا 19 سالگی

 

به ما کمک کنيد عاملين خشونت به ليلا را پاى ميز محاکمه بکشيم! ليلا را آزاد کنيم! 

ليلا يک دختر ١٩ ساله است. هم اکنون در تهران در زندان بسر ميبرد. حکم اعدام وى از سوى دادگاه جمهورى اسلامى صادر شده است. ليلا دخترى است که در ٨ سالگى در ازا يک لقمه نان، به مردى که مسن تر از پدرش بود صيغه داده شد.

 

کسى صداى فرياد اين کودک را که طبق قانون شرع اسلام به او تجاوز کردند و به تباهى کشيدند، در آن زمان نشنيد! ٩ ساله بود که حامله شد و به ١٠٠ ضربه شلاق محکوم شد. باز هم زير ضربات شلاق، فريادش را کسى نشنيد! هنگامى که ١٢ ساله بود، خانواده محکوم به فقر وى، او را دوباره به نام "صيغه" فروختند. برده داران جديدش هم دوباره تن وى را به حراج گذاشتند، ١٤ ساله بود که دوباره حامله شد و باز هم در حاليکه حامله بود، متحمل ١٠٠ ضربه شلاق شده روانه زايشگاه شد! آخرين خريدار جسم و روح اين کودک بى پناه، مردى ٥٥ ساله بود که خود، وى را به فحشا واميداشت! اين دختر را که خود قربانى فقر و تباهى حاکم بر ايران است، ميخواهند به جرم "زنا، فحشا و روابط نامشروع" پاى چوبه دار ببرند. بايد جلو اين اعدام را گرفت. ليلا بايد فورا آزاد شود. ابتدا ليلا بايد فورا آزاد شود. اما اين تمام خواست پروژه ما نيست!

 

بايد کارى کرد که به جاى ليلا، عاملينى که چنين زندگى براى ليلا رقم زدند محاکمه شوند. عاملين جنايت بر عليه ليلا بايد محاکمه شوند. ما ميخواهيم تک تک کسانى که عامل اعمال خشونت به اين کودک بى پناه در هر شکل و صورت آن اعم از "صيغه"، تجاوز و وادار کردن وى براى اين کار بودند، کسانى که در دستگيرى وى، محاکمه و برپايى شلاق و توهين و زندان و شکنجه نقش داشته اند، تا کسانى که تجاوز به کودک ٩ ساله را قانون رسمى مملکت کرده اند، مسئولين زندان و قاضى دادگاه، اعم از ريز و درشت، شناسايى و اساميشان به مردم اعلام شود. اينها بايد به جرم خشونت و جنايت در حق اين کودک و اين دختر نوجوان به پاى ميز عدالت کشيده شوند. ما عليه اين افراد در مراجع قانونى بين المللى اعلام جرم ميکنيم. ما براى دفاع از اين کودک، کيس وى را که رسما در روزنامه هاى حکومتى منتشر شده است، به دادگاهها و مراجع بين المللى ميبريم. تاکنون با وکلايى براى اين کار تماس گرفته ايم و عموم مردم را از نتيجه کار مطلع خواهيم کرد.از همه مردم ايران در داخل و خارج کشور ميخواهيم که در اين کار ما را يارى دهند. همزمان با تدارک ما براى محاکمه مجرمين تباه سازى زندگى ليلا، همزمان با بردن اين کيس به دادگاه لاهه و ساير مراجع معتبر حقوقى بين المللى، شما مردم هر گونه که ميتوانيد صداى اعتراض خود را به اين جنايت به گوش مردم ايران و جهان برسانيد و از همه بخواهيد که خواهان آزادى فورى ليلا شوند. نامه هاى اعتراضى به دولت جمهورى اسلامى بنويسيد و يک نسخه آن را براى ما بفرستيد تا آنها را براى سازمانهاى بين المللى ارسال کنيم. ما گزارش اقدامات خود، اقدامات قانونى و حقوقى با وکلاى مرتبط با سازمان رهايى زن را در اين زمينه مداوما به اطلاعتان ميرسانيم.

 

ناهيد رياضى از کانون مرکزى رهايى زن، مسئول پروژه اعلام جرم و به محاکمه سپردن مسئولين خشونت عليه ليلاديانا نامى از کانون مرکزى رهايى زن، دستيار و مسئول روابط عمومى پروژه اعلام جرم و به محاکمه سپردن عاملين خشونت عليه ليلا

 

سليمان قاسميانى سخنگوى پروژه از دفتر مرکزى نهاد بين المللى "اول کودکان"

 

تلفن هاى تماس:

 

ناهيد رياضى: ٠٠٤٥٤٠٤٥٣٩٩٢

 

سليمان قاسميانى: ٠٠٤٦٧٠٤٤٤١٥٧٨

 

ديانا نامى: ٠٠٤٤٧٨١٦١٠٧٤٤٧ و ٠٠٤٤٢٧٤٩٠٠٣٠٣

 

ايميل: nahid#mail.danbbs.dk

 

از همه شما همچنين ميخواهيم که نامه زير را براى آزادى فورى ليلا امضا کنيد:

 

......................

ما امضا کنندگان زير از اينکه ليلا بعد از آنهمه فقر و بيچارگى در کودکى، حالا حکم اعدام از سوى دادگاه جمهورى اسلامى گرفته است بشدت متاثر شديم.ليلا دخترى است که در ٨ سالگى در ازا يک لقمه نان، به مردى که مسن تر از پدرش بود صيغه داده شد. کسى صداى فرياد اين کودک را که طبق قانون شرع اسلام به او تجاوز کردند و به تباهى کشيدند، در آن زمان نشنيد! ٩ ساله بود که حامله شد و به ١٠٠ ضربه شلاق محکوم شد. باز هم زير ضربات شلاق، فريادش را کسى نشنيد! هنگامى که ١٢ ساله بود، خانواده محکوم به فقر وى، او را دوباره به نام "صيغه" فروختند. برده داران جديدش هم دوباره تن وى را به حراج گذاشتند، ١٤ ساله بود که دوباره حامله شد و باز هم در حاليکه حامله بود، متحمل ١٠٠ ضربه شلاق شده روانه زايشگاه شد! آخرين خريدار جسم و روح اين کودک بى پناه، مردى ٥٥ ساله بود که خود، وى را به فحشا واميداشت! و حالا رژيم اسلامى با صدور حکم اعدام او، ميخواهد او را اعدام کند. ما ضمن محکوم کردن اين جنايت، خواهان آزادى فورى ليلا هستيم. ما ميخواهيم تک تک کسانى که عامل اعمال خشونت به اين کودک بى پناه در هر شکل و صورت آن اعم از "صيغه"، تجاوز و وادار کردن وى براى اين کار بودند، کسانى که در دستگيرى وى، محاکمه و برپايى شلاق و توهين و زندان و شکنجه نقش داشته اند، تا کسانى که تجاوز به کودک ٩ ساله را قانون رسمى مملکت کرده اند، مسئولين زندان و قاضى دادگاه، اعم از ريز و درشت، شناسايى و اساميشان به مردم اعلام شود. اينها بايد به جرم خشونت و جنايت در حق اين کودک و اين دختر نوجوان به پاى ميز عدالت کشيده شوند.