گزارشى از سنندج

منتشره اول کودکان شماره ١٩

با سلام،

امرور به مناسبت روز جهانى کودک همايشى در سالن دانش اموزى امام خمينى برگزار شد که از ساعت ٣ و نيم تا ٦ونيم عصر طول کشيد در اين مراسم ضمن ايراد مقالاتى در زمينه کودکان خيابانى، کودکان کار، منع تبعيض و نابرابرى ميان کودکان منع آزار و خشونت عليه کودکان و خواندن ماده هايى از پيمان جهانى حقوق کودک و قطعاتى از فيلم مستند با عنوان فقر و فحشا پخش شد. همچنين بصورت ميان برنامه، قطعاتى موسيقى اجرا مى شد،

و اما قطعنامه پايانى همايش:

١. مين ها بايد فورا جمع اورى و منهدم گردند.

٢. دادن اگاهى به مردم ازميادين مين، اموزش و نصب فورى علايم و نشانه هاى قابل فهم براى کودکان در مکانهاى آلوده به مين.

٣. تامين درمان رايگان براى معلولين و قربانيان مين و اختصاص بيمه اجتماعى و تسهيلات مناسب براى معلولين و خانواذه هاى آنها. ٤. تشکيل دادگاه براى عاملان کشت مين و رسيدگى به حقوق کودکان معلول و مقتول و پرداخت جريمه و ديه به خانواده هاى آنان. ٥. بايد همه کودکان فرارى خيابانى بدون هيچ تهديد و يا بازخواستى مورد حمايت قانونى و تامين اجتماعى قرار گيرند. ٦. مسکن و تغذيه مناسب، بهداشت و درمان اموزش و پرورش رايگان امکانات رفاهى مناسب بايد فورى در اختيار اين کودکان قرار گيرد. ٧. هرگونه خشونت، تحقير، فروش و قاچاق کودکان جنايت عليه بشريت محسوب و به شدت محکوم است.

٨. اعدام و محاکمه کودکان بايد ممنوع گردد. ٩. دولت بايد بدون هيچ عذر و بهانه اى زندگى کودکان خيابانى را سامان دهى کند و کليه مفاد پيمان جهانى حقوق کودک را در مورد انان رعايت و عملى نمايد.

و در اخر هنگام خروج مردم از سالن تومارى با عنوان دفاع از کودکان خيابانى امضا شد.