بيانيه جمعيت دفاع از جهانى شايسته کودکان

به مناسبت ١٧ مهر، روز جهانى کودک

قسمت هايى از اين بيانيه را اينجا ميخوانيد.

منتشره در اول کودکان شماره ١٩

در شرايطى به استقبال روز جهانى کودک مى رويم که نزديک به ١٥ سال از تصويت پيمان نامه جهانى حقوق کودک که به اعتقاد برخى از انديشمندان، يکى از مهم ترين دستاورهاى و سرفصلهاى حقوق بشرى مى گذرد و تقريبا همه دولتهاى جهان اين معاهده را پذيرفته اند.

اما از سويى، تنها با يک نگاه گذار به وضيعت کودکان جهان در مى يابيم که اتفاقا حقوق و منافع ابتدايى کودکان، تا چه حد دستخوش عفلت و فراموشى بوده است.

بحران افتصادى، فقر، بيکارى، اعتياد، جدايى از والدين،HIV جنگ، ترورسيم، بمباران که معلوليت، بيماريهاى واگير، فقدان دارو - غذا - درمان - بهداشت از اولين عوايد آن است و سوتغذيه بى خانمانى، مهاجرت و هزار و يک درد و مصيبت و فلاکت بدنيال آن و البته کودکان اولين و بيشترين قربانيان آنند. از افعانستان، عراق ، فلسطين، تا روسيه و اروپا و آمريکا، همه جا اين کودکانند که زندگى و هستى شان به گروگان گرفته و نابود مى شود.

.....

جمعيت دفاع از جهانى شايسته کودکان، به همراه ديگر دوستداران کودکان در سراسر جهان ضمن گرامى داشت روز جهانى کودک، بندهاى زير را به عنوان حداقل برنامه و خواسته هاى خويش براى تمامى کودکان دنيا بويژه کودکان کار اعلام مى دارد.

١- تلاش همکانى براى ترويج نگاه احترام آميز جامعه به جايگاه انسانى کودکان، بويژه کودکان کار و خيابانى، جدا از ويژگيهاى، مذهبى، ملى، قومى، نژادى و .. را خواستاريم

٢- تامين و تضمين حقوق انسانى و برابر جهت دستيابى به زندگى سرشار از سلامت و شادابى براى تمامى کودکان مى بايست، مقدم ومهمتر از هر مصلحت و برنامه دولتها و مسئولين باشد.

٣- ممنوعيت و اعلام جرم عليه تمامى اشکال شکنجه و آزار کودکان، به هرشکل (تنبيه، تربيت، سواستفاده هاى مختلف و ...) و توسط هر شخص و ارائه راه کارهاى حقوقى و اجتماعى جهت مقابله با آن.

٤- از آنجا که خطرات و آسيبهاى جسمى و روحى ناشى از کار بر روى کودکان در هيچ دوره اى حذف نخواهد شد و در حقيقت کار، فرصت کودکى را از آنان سلب مى کند ما خواستار و پى گيرى حذف همه اشکال کار کودکان هستيم.

٥- از آنجا که آموزش رايگان حق همه کودکان است، تامين امکانات و ملزومات، جهت تحقق اين امر مى بايست توسط دولت فراهم و هيچ امرى نبايد مانع از تحصيل کودکان گردد.

٦- کودکان مهاجر به ويژه مهاجرين جنگى جدا از مليت، نژاد، مذهب و ... بويژه کودکان افعانى و عراقى در ايران بايستى از تمام امکانات رايج در کشور بودن هيچ قيد و شرطى برخوردار گردند.

٧- تامين اجتماعى و بيمه کودکان به منظور تضمين حال و آينده آنان و پرداختن بيمه بيکارى بدون قيد و شرط به خانواده آنها يک شرط عملى مهم براى لغو کار کودکان است.

٨- به رسميت شناختن NGO ها بخصوص NGO هاى فعال در زمينه حقوق کودکان و تخصيص امکانات براى دستيابى به حقوق انسانى کودکان.

٩- اجراى فورى و دقيق مفاد پيمان نامه جهانى کودک و ديگر مصوبات بين المللى براى حمايت از حقوق کودکان بويژه کودکان کار و خيابانى.

با آرزوى دستيابى تمامى کودکان به حقوق و امکانات برابر و جهانى شايسته کودکان.

جمعيت دفاع از جهانى شايسته کودکان

مهر ماه ٨٣