اطلاعيه مطبوعاتى

اول کودکان

١١ اکتبر ٢٠٠٤

٢٠ مهر ١٣٨٣

درورد بر مدافعين حقوق کودکان در سنندج، سقز و تهران

به دنبال مراسم باشکوه شهرهاى سنندج و سقز در دفاع از حقوق کودک، در پارک لاله و در شوش و شهررى، در تهران به صحنه هاى بزرگى از تجمع و گردهمائيهاى انسانهاى بيشمارى در نشان دادن عزم و تصميم و اراده براى ايستادن در کنار کودکان و دفاع حقوق مدنى و انسانى و جهانشمول آنان تبديل شد.در شرايط سلطه خفقان آور رژيم اسلامى بر جامعه ايران و در اوضاعى که نقض و پايمال کردن حقوق کودک از نتايج و عواقب حاکميت چنين رژيمى است، در اضاعى که مقامات رژيم اسلامى وقيحانه و آشکار از پديده کودکان کار نام ميبرند و در برابر تعرض جنسى و جنايت عليه کودک رسما از خود سلب مسئوليت کرده اند، در اوضاعى که ابعاد کمى و دائما رو به افزايش کودک خيابانى و در آن ميان کودک "نامشروع" بعنوان نتيجه طبيعى و معمولى حاکميت بختک اسلامى، هر وجدان انسانى را روزانه شکنجه و آزار ميدهد، در اوضاعى که دولت که بايد پشت و پناه کودک معصوم باشد، خود به ابزارى براى پايمال کردن حقوق کودک تبديل شده است، و در شرايطى که مصاف با چنين ستم و سرکوبى، عواقب سختى را در پى دارد، قد علم کردن انسانهاى بيشمار

بطور علنى در دفاع از کودک و حقوق او، عظيم است و شايان تقدير. اول کودکان، کمپين بين المللى دفاع از حقوق کودکان، خود را متعلق به اين نيروى بزرگ و به اين صف قدرتمند انسانى ميداند و از هر تلاشى براى برافکندن ستم بر کودک، و جلوگيرى از تبديل کردن کودکان به بردگان معصوم و بى پناه جهان سرمايه، و از هر حرکتى براى خلاصى از سلطه رژيم اسلامى بر حيات و زندگى کودکان، حمايت ميکند.اول کودکان، ابتکار بزرگ حرکتهاى مدافعين حقوق کودک در سنندج و سقز و تهران را به همه مدافعين حقوق کودک تبريک ميگويد و خود و فعالين خود را جزئى از اين صف و در کنار صدها انسانى ميداند که کمر به دفاع از حقوق کودک بسته اند.

زنده باد روز جهانى کودک

زنده باد جهانى شاد، امن و مرفه براى همه کودکان