همايش باشکوه دفاع از کودکان در کامياران!

منتشره اول کودکان شماره ١٩

روز پنجشنبه ١٦ مهر ١٣٨٣ برابر با ٧ اکتبر ٢٠٠٤ صدها نفر از کودکان و خانواده‌هايشان در ساعت ١٢ از مدارس هاجر و صوميه به طرف انتهاى چهار راه اصلى کامياران دست به راهپيمايى زدند.

اين حرکت با شکوه که در دفاع از حقوق کودکان از جانب چند نفر از زنان کامياران سازمان داده شده بود، تا ساعت ٢ بعد از ظهر ادامه يافت. مردم کامياران، مدافعين حقوق کودک شهرشان را، در مسير حرکت، بگرمى تشويق ميکردند. نيروهاى امنيتى و انتظامى جمهورى اسلامى در طول اين حرکت در اطراف اين همايش مستقر و آماده بودند. عليرغم حضور نيروهاى انتظامى رژيم اين همايش در ميان شور و شوق و شادى مردم پايان يافت.