رژه کودکان در سنندج

منتشره اول کودان شماره ١٩

امروز پنجشنبه ١٦ مهر ٨٣ در شهر سنندج به مناسبت روز جهانى کودک کمپينى براى دفاع از کودکان خيابانى برگزار شد. که در آن نزديک به ٧٠٠ نفر کودک و خانواده هايشان شرکت کرده بودند. از اول خيابان حسن آباد تا خيابان وکيل مملو از جمعيت بود. کودکان پلاکاردهايى با اين مضامين را با خود حمل ميکردند.

ما اعدام کودکان و نوجوانان را محکوم ميکنيم، ما استثمار کودکان را محکوم ميکنيم، ما خواستار دفاع از کودکان خيابانى و حمايت دولت از آنان هستيم.

نيروى انتظامى و اطلاعات که از قبل خود را آماده کرده بودند همين که صف راهپيمايى تشکيل شد خود را وارد اين اجتماع کرده و با دادن پلاکاردهايى که پرچم و آرم "ناجا" (نيروى انتظامى جمهورى اسلامى) داشت ميخواستند راهپيمايى را در دست خود بگيرند. ولى با بى اعتنايى کودکان و خانواده هايشان مواجه شدند و بچه ها پلاکاردهايشان را به زمين ميانداختند. در پايان اين کمپين طومارى با عنوان "دفاع از حقوق کودکان خيابانى" که با استقبال زيادى از عموم مردم روبرو شد به امضا رسيد و حتى عده اى مأموران دولتى هم مجبور به امضاى آن شدند.