نامه سرگشاده به

NGO ها، نهادها، و شخصيت هاى مدافع حقوق کودک در ايران

راهى جز پيشروى نداريم!

ثريا شهابى، رئيس اول کودکان

١٩ اکتبر ٢٠٠٤

٢٨ مهر ١٣٨٣

دوستان!

از طرف اول کودکان به شما به خاطر حرکت عظيم تان در روز کودک، ١٦ مهر، در دفاع از حقوق کودکان، درود ميفرستم.در ايران کودک آزارى سيستماتيک و اسلامى، بر متن فقر و محروميتى که زندگى دونسل از کودکان را به تباهى کامل کشانده است، يک واقعيت است. همه ما آن را در اشکال گوناگون در زندگى روزمره مى بينيم. کودکان کار، کودکان خيابانى، کودکان مضروب و مقتول خشونت فيزيکى، کودکان پوشانده شده در حجاب اسلامى، کودکان گرفتار مافياى خريد و فروش مواد مخدر، کودکان محروم شده از تحصيل به خاطر خارجى بودن و کودکان قربانى قتل هاى زنجيره اى در پاکدشت، تنها نوک کوه عظيم بى حقوقى کودکان در ايران است. اين واقعيتى است. واقعيتى ترسناک و مخوف!

اما در دل جهنمى که براى کودکان در ايران ساخته شده است، ما شاهد حرکتى انسانى در دفاع از کودکان هستيم. در دل تاريکى که بر زندگى کودکان در ايران حکومت ميکند، ما شاهد عروج جنبشى انسانى در دفاع از کودکان هستيم. جنبشى که عليه همه اشکال بى حقوقى کودک، از خيابانى شدن کودکان، تا فرستادن آنها به جنگ، از کارگر شدن کودکان، تا محروم شدنشان از تحصيل به خاطر خارجى بودن، به ميدان آمده است. جنبشى که ميخواهد جامعه نگاه محترمانه اى به کودکان داشته باشد. جنبشى که ميخواهد جامعه در قبال کودکان مسئول و دولت در راس جامعه، پاسخگو باشد. جنبشى که ميخواهد موقعيت و حقوق همه کودکان جامعه را به يکسان در صدر مسائل جامعه قرار دهد. جنبشى که حقوق کودک را مقدم بر هرچيز در جامعه ميداند. شما و ما در اول کودکان، بخش هايى از اين جنبش هستيم.

ما در اول کودکان خود را همواره در کنار شما و بخشى از جنبش راديکال و ماکزيماليست دفاع از حقوق کودکان در ايران، ميدانيم. حمايت از فعاليت هاى شما، و گسترش اين فعاليت ها در ايران را از جمله وظايف ما در اول کودکان است.

ما در اين راستا، مجموعه فعاليت هايى، از برگزارى کنفرانس و جلسات و انتشار نشريه و آگاه کردن افکار عمومى، تا برگزارى شب هاى همبستگى با کودکان در ايران را سازمان داده ايم.

افکار عمومى در خارج ايران را در حمايت از کودکان در ايران و فعاليت هاى متشکل شما، جلب ميکنيم و همه وجوهى که از برگزارى شب هاى همبستگى حاصل ميشود را براى حمايت از فعاليت هاى سازمان هاى مدافع حقوق کودک در ايران، جمع آورى و بدست آنها ميرسانيم.

اول کودکان، دفتر ايران، مرکز دفاع از حقوق کودکان در ايران، و بخشى از کمپين بين المللى دفاع از حقوق کودکان است. و ما خود را مفتخر ميدانيم که بتوانيم منشا گسترش هرچه بيشتر فعاليت در دفاع از حقوق کودکان در ايران باشيم.

راهى جز پيشروى نداريم!

دوستان!

حرکت عظيم فعالين دفاع از حقوق کودک در روز کودک، گوشه کوچکى از قدرت جنبش دفاع از حقوق کودک در ايران را به نمايش گذاشت. اين جنبش قوى، ماکزيماليست و راديکال است. اين جنبش خودآگاه و مترقى و پيشرو است. حقوق کودک را جهانشمول ميداند و نشان داده است که تحت تاثير تباهى که به کودکان در ايران تحميل شده است، مينيماليست نيست. همه حقوق کودک را ميخواهد و همين امروز ميخواهد. اين باشکوه است. چيزى که باعث ميشود ما، شما و همه مردم آزاديخواه بتوانند جهنمى که براى کودکان ساخته شده است را تحمل کينم، وجود اين واقعيت باشکوه است. درست است! جنبش ما راديکال و ماکزيماليست و با صف ميليونى طرفدران حقوق کودک است. جنبشى که براى متحقق کردن خواستهايش، راهى جز پيشروى ندارد. ما و شما راهى جز پيشروى در دفاعمان از حقوق کودک نداريم. براى پيشروى بايد کمبيودهايمان را بشناسيم. مهمترين اين کمبودها، به اعتقاد ما از اين قرار است:

بسيارى از مدافعين حقوق کودک، کسانى که از بى حقوقى کودک در ايران دلشان به درد ميآيد، اين صف ميليونى، هنوز متشکل نيست.

هنوز به شکل يک تشکيلات سراسرى که همه شهرهاى کشور را بپوشاند، آرايش نگرفته است.

هنوز حضورش را در مهمترين جدالهايى که در ايران بر سرحقوق کودک در جريان است، نشان نداده است و در اين جدالها دخالت نکرده است.

اما براى پاسخ گويى به اين کمبودها، چه ميتوان کرد؟

بى ترديد شماميتوانيد دهها و دهها راه پاسخگويى به اين نيازها را بيابيد. اجازه ميخواهم که اينجا من، به تعداى از اين راهها بپردازم.

ساختن هرچه بيشتر NGO ها، سازمانها، کانونها، و جمعيت ها، در دفاع از حقوق کودک. هيچ طرفدار حقوق کودکى نبايد بدون ارتباط با ساير مدافعين حقوق کودک، بماند. هيچ کسى که ميخواهد کودکان در جامعه اى مرفه و انسانى زندگى کنند، نبايد تنها بماند.

بهم بافتن شبکه وسيع NGO ها، کانون ها، انجمن ها و جمعيت ها و ايجاد سازمان سراسرى دفاع از حقوق کودکان در ايران، سازمان سراسرى که ناطر وضعيت کودکان در همه شهرهاى ايران است، سازمانى که معترض به بى حقوق کودکان همه جا است و مدعى حاضر در صحنه، در همه موارد کودک آزارى و نفض حقوق کودک است.

شرکت در اصلى ترين جدالهايى که در جامعه بر سرحقوق کودک براه افتاده است. مثل شرکت در دادگاههاى قتل هاى زنجيره اى کودکان پاکدشت. فشار براى بازکردن اين پرونده هاه، حمايت ا ز خانواده قربانيان پاکدشت. سازمان دادن اعتراض سراسرى در حمايت از خانواده هاى با پيشينه افغانى و خارجى. حمايت از حق تحصيل کودکان اين خانواده ها. اعتراض به بى حقوقى کودکان کار و کودکان خيابانى، حمايت از کودکان بى سرپرست بازمانده از زلزله بم و اعتراض به دستگيرى و احکام اعدام ژيلا و بختيار، خواهر و برادرى که در مريوان به جرم رابطه جنسى با هم، به مرگ و سنگسار و زندان و تغزير، محکوم شده اند.

اعتراض به نقض حقوق کودک توسط خانواده هاى قربانى آن، هر روز از گوشه اى سرباز ميکند. اين اعتراضات تنها از آن قرابانيان آن نيست. اين اعتراضات از آن همه ما است. حمايت از اعتراضات جارى عليه نقض حقوق کودک، شرکت فعالانه در آنها و سازمان دادن اعتراضات محلى و سراسرى در حمايت از اين اعتراضات، شرط پيشروى جنبش مان است. تظاهرات خانواه هاى با پيشنيه افغانى عليه اخرج آنها، اجتماعات آنها در اعتراض به محروميت کودکانشان از تحصيل، سرگردانى آنها بدنبال کودکان گمشده شان و .... بايد قويا از طرف همه ما مورد حمايت قرار گيرد. اعتراض به اشکال مختلف خشونت نسبت به کودکان، اعتراض به احکام هر حبس و اعدام کودکان، بايد جزئى از کار روتين همه سازمانها و فعالين حقوق کودکان در ايران باشد.

دوستان!اول کودکان، در راستاى دفاع از حقوق کودکان، همواره در کنار شما است و من از طرف همه فعالين اول کودکان، دست تک تک شما را بگرمى ميفشارم.