سالگرد زلزله بم،

کودکان و بازماندگان بم را فراموش نکنید!

25 دسامبر مصادف با 5 دیماه، سالگرد فاجعه زلزله بم است. روز که شهری با ساکنین اش دفن شد.  چهل هزار نفر قربانی بی تامینی و بی مسئولتی حکومت اسلامی ایران شدند. و پس از قربانی شدن دهها هزارنفره مردم، خبر هولناک تر وضع بازماندگان زلزله و کودکان بی سرپرست است.

 کودک ربایی و خرید و فروش کودکان بی سرپرست بم، تلخی فاجعه بم را صد چندان کرد. طبق آمار غير رسمى ٢٠٠٠ هزار کودک و مطابق آمار رسمى ٥٠٠ کودک بی سرپرست بازمانده از زلزله، ربوده شده اند. تا بعد از زلزله و پس از دست دادن عزیزان و برباد رفتن مسکن و سرپرست و همه دار و ندار محقرشان، در منگنه سرنوشت های مخوف تری،  گرفتار شوند. این کودکان غالبا یا برای استفاده از اعضا بدنشان ربوده شده اند و یا به باند های خرید و فروش مواد مخدر و فحشا، فروخته شده اند !

 

یکسال پس از این فاجعه طبق گزارشات مراجع بین المللی هنوز اکثر بازماندگان در چادر زندگی میکند و هنوزکمبود  دارو، غذا و مسکن و سوخت از این بارماندگان قربانی میگیرد.

 

 این زلزله میتوانست حتی به یک نفر آسیب نزند. تمام قربانیان زلزله بم میتوانستند از این حادثه جان سالم بدر ببرند. چیزی که این حادثه را به فاجعه تبدیل کرد، نه ناتوانی بشر در مقابله با چنین حوادثی، نه نادانی بشر در پیش بینی، و آمادگی و کمک رسانی، که نخواستن حاکمین جامعه برای مقابله با چنین حوادثی است. رسیدگی به  امنیت، سلامت، زندگی وتامین انسان، آخرین مشغله حکومت هایی چون جمهوری اسلامی ایران هم نیست!

 

در سالگرد فاجعه بم باید بازهم به یاری بازماندگان شتافت. نباید اجازه داد که کودکان گمشده و بازماندگان این فاجعه فراموش شوند. ایجاد جمع های کمک رسانی، تلاش برای یافتن کودکان

 

مفقود شده و نجات آنها، در سالگرد این فاجعه دلخراش باید بیش از پیش صورت بگیرد. فشار به نهادهای بین المللی برای نجات بازماندگان و بخصوص کودکان، و سازماندهی کمک رسانی انسانی توسط فعالین حقوق انسانی چه در ایران و چه در خارج کشور میتواند مانع از آن شود که این فاجعه که حکومت اسلامی ایران مسئول مستقیم آن است، بیش از این قربانی بگیرد.

 

اول کودکان به این مناسبت شبهای همبستگی با کودکان در بم را برگزار میکند. تا به هر طریق ممکن، نمایش عکس و فیلم و سخنرانی و میزکتاب و ... یاد قربانیان این فاجعه را گرامی بدارد و به جنبش عظیم انسانی  کمک رسانی به بازماندگان یاری رساند.

 

با برپایی شبهای همبستگی با کودکان در بم، دستهایمان را در حمایت از کودکان و برای نجات کودکان و همه  بازمانده گان زلزله بم، به هم بدهیم!

 

دفتر مرکزی

اول کودکان

22 آذر 83 ، 12 دسامبر 2004،