نامه سرگشاده براى نجات ژيلا ١٣ ساله

ما امضا کنندگان نامه زير مطلع شديم که ژيلا کودک ١٣ ساله توسط يک قاضى در شهر مريوان زندانى و محکوم به سنگسار شده است. ما به دستگيرى و حکم سنگسار ژيلاى ١٣ ساله اعتراض داريم. کودک جايش در زندان نيست. کودک بايد هميشه و در همه حال از محبت پدر و مادر و افراد جامعه برخوردار شود. با دوستانش بازى کند و تحصيل کند. کودک نبايد مجازات شود. اين براى ما تکان دهنده است. سنگسار کودک با کشتار ميليونها نفر با بمب در يک جنگ قابل مقايسه است. ما خواهان آزادى فورى ژيلا هستيم. ما خواهان لغو مجازات اعدام و سنگسار هستيم. ژيلا را فورا آزاد کنيد!

نام و امضا :

.............................................................................................................

نامه اعتراضى خود را به آدرسهاى زير بفرستيد و براى ثبت تعداد نامه يک کپى از آن را براى ناهيد رياضى بفرستيد.

ٓادرس تماس با خاتمى، رئيس جمهور رژيم اسلامى ايران

President

Mohammad Khatami

The Presidency, Palestine Avenue, Azerbaijan Intersection, Tehran, Islamic Republic of Iran

E-mail: khatami@president.ir

and to diplomatic representatives of Iran accredited to your country.

PLEASE SEND APPEALS IMMEDIATELY.

Ayatollah Mahmoud Hashemi Shahroudi

Ministry of Justice, Park-e Shahr, Tehran, Islamic Republic of Iran

Email- irjpr@iranjudiciary.org

پارلمان اروپا:

European Union

civis@europarL.eu.int