اول کودکان
کمپين بين المللی در دفاع از حقوق کودکان

 Children First, International Campaign for Children's Rights

 اتصالات کنفرانس ها نشریات دفتر مرکزی  هیئت امنا اول کودکان صفحه اول 
تماس با اول کودکان آرشیو عکس آرشیو سایت مقاله و سخنرانی  اسناد تلویزیون اول کودکان    

اتصالات

   تلویزیون اول کودکان

تلویزیون سازمان رهایی زن

کانون دفاع از حقوق کودک

انجمن حمایت از حقوق کودکان

سازمان رهای زن
وبلاگ سازمان رهایی زن
وبلاگ رهایی زن
کمپین نجات جان ژیلا و بختیار
سازمان سراسری پناهندگان ایرانی

     http://www.children.org

http://www.scotland.gov.uk/library5/justice/cppl-00.asp

   http://www.savethechildren.org

http://www.warchild.org

http://www.childernsworid.org

 

Admin. site :  keyvan azari